Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Z.P.H.U. “PROMYK” K. i G. Czyż S.C. z siedzibą w Wieluniu, ul. M.Wołodyjowskiego 15, adres e-mail: info@promyk.wielun.pl (dalej jako „ADO”)
 2. ADO wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym/którą można się skontaktować pod adresem ul. M.Wołodyjowskiego 15, 98-300 Wieluń, adresem mailowym info@promyk.wielun.pl, numerem telefonu 43 843 65 43
 3. Pani/Pana dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska oraz numeru telefonu i adresu poczty mailowej zostały pozyskane za pomocą naszej strony internetowej, wysłania do nas korespondencji mailowej, papierowej lub w skutek bezpośredniego kontaktu telefonicznego.
 4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu niezbędnym do wykonania umowy lub podjęcia działań do jej zawarcia. W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w jednej lub większej liczbie stosownie do określonych celów w których została wyrażona zgoda to jest w szczególności cele marketingowe (maile i telefony) i informacyjne (newsletter) podstawą prawną przetwarzania danych jest ( art 6 ust.1 lit b , art 6 ust.1lit c oraz art.6 ust 1 lit f RODO )
 5. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być przede wszystkim spółki i inne podmioty powiązane kapitałowo. Dane osobowe przekazane będą tylko w celu określonym w 3 i 4
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 10 lat .
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych.
 8. Z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny jest Pan/Pani uprawniona do wniesienia sprzeciwu, gdy dane wykorzystywane są do celów marketingu bezpośredniego.
 9. W dowolnym momencie ma Pan/Pani prawo cofnąć udzieloną zgodę, co pozostanie jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy.
 11. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne jeżeli zostało podane w celu zawarcia umowy jest warunkiem jej zawarcia.
 12. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.